ค่านิยม : LIPS

 

 L (Learning)   มุ่งเน้นการเรียนรู้
 I (Integrity  คุณธรรม
P (Professionalism) มืออาชีพ
S (Synergy)   พลังร่วม
   

คำอธิบายค่านิยม : ร่วมพลังทำงานเน้นการเรียนรู้ ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างมืออาชีพ