โรงพยาบาลสนามชัยเขต

โรงพยาบาลสนามชัยเขต


         โรงพยาบาลสนามชัยเขต ก่อสร้างขึ้นในปี 2529 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง พื้นที่เดิมมีจ านวน 10 ไร่ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2534 ได้ขยับขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30เตียง และอีก2 ปีต่อมาคือ พ.ศ 2536ก้าวขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ปีพ.ศ. 2552 ได้ขยายขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ปัจจุบันมีพื้นที่ 20 ไร่ มีแพทย์ประจำ 6 คน เภสัชกร 6 คน พยาบาล 86 คน ปัญหาสาธารณสุขสำคัญ คือ โรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ที่ต้องได้รับการรักษาและดูแลต่อเนื่องประมาณ 2,500 คน และโรงพยาบาลยังเป็นจุดรับส่งต่อผู้ป่วยจากอำเภอท่าตะเกียบ ซึ่งมีประชากรอยู่จำนวน 43,636 คน เครือข่ายสาธารณสุขสนามชัยเขต ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง และศูนย์สุขภาพหมู่บ้าน 2 แห่ง

         แม้ปัจจุบันการคมนาคมในอำเภอสนามชัยเขตเป็นถนนลาดยางเกือบทั้งอำเภอแล้วก็ตาม แต่บางแห่งยังมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อชำรุดเสียหาย และหลายหมู่บ้านยังคงเป็นถนนลูกรัง หลายหมู่บ้านมีรถให้บริการเข้าตัวอำเภอเพียงวันละ 1 เที่ยวออกจากหมู่บ้านเวลา 6.00 น. ในตอนเช้า มาถึงอ าเภอหรือโรงพยาบาลตอนสายราว 8.30 น. ถึง 9.00 น. ขากลับรถออกจากอำเภอประมาณบ่ายโมง แม้มีรถโดยสารประจำทางสระแก้ว-ชลบุรี ที่วิ่งทับเส้นทาง 2 ตำบลในสนามชัยเขตที่อาจช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นบ้างแต่ระยะทางอันห่างไกลยังคงท าให้ชาวบ้านต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้ามาถึงโรงพยาบาลแห่งนี้ได้


ที่อยู่

590/1 หมู่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ : 0-3-859-7048 , 0-3-859-7080 , 0-3-859-7128 ถึง 30 , 0-3-869-7180