โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
Link : http://hospital.moph.go.th/bangnum/


        โรงพยาบาลรัฐบาล ต้นสังกัดในส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 100 เตียง)  มีจำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) :  60 เตียง ต้นสังกัดในพื้นที่คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตการให้บริการ
     1.บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป
     2. บริการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง
        2.1) สูติ-นรีเวชกรรม
        2.2) กุมารเวชกรรม
        2.3) อายุรกรรม
        2.4) ศัลยกรรม
        2.5) จิตเวช (Part time) เดือนละครั้ง ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
     3. บริการฟื้นฟูสภาพ
     4. บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค


ที่อยู่
100 หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
โทรศัพท์ : 0-3-858-1285 , 0-3-858-1780 ถึง 1 ต่อ 124
โทรสาร : 0-3-858-1103