พันธกิจ

 pt 

      สถาบันรัฐร่วมเอกชน ที่สร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้กับสังคม

      ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้มาตรฐานแพทยสภา และระดับสากล

      เน้นการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางในอนาคต พัฒนาการเรียนรู้   คู่คุณธรรม

      ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผดุงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม