สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

RSU

ความเป็นมา
        วิทยาลัยรังสิต มีหนังสือที่ วรส 595/2531 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2531 ถึงทบวงมหาวิทยาลัย ขออนุญาตเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้มีหนังสือที่ วรส. 216/2531 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2531ถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ ให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเด็ก (ปัจจุบันเป็น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัยต่างๆ

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ฝึก ปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ สำหรับโรงพยาบาลเด็ก (ปัจจุบันเป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) และโรงพยาบาลราชวิถีนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือ ไปยังกรมการแพทย์ในการอนุมัติสถานที่ดังกล่าวแล้ว โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยรังสิตทราบ ตามหนังสือที่ สธ 0212/4 - 4/636 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2531

          ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้วิทยาลัยรังสิต (ต่อมาได้ รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2533) เปิดดำเนินการหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2532 ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือถึงมหา วิทยาลัยรังสิต ที่ สธ 0301/5339ลงวันที่6ธันวาคม 2532 แจ้งให้ทราบโดยสรุปว่า

1. ควรให้โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลเด็ก (ปัจจุบันเป็น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) เป็นสถานที่สมทบในการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต

2. โรงพยาบาลทั้งสองของกรมการแพทย์ มีความสามารถเฉพาะในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา

3. กรมการแพทย์ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ให้ข้าราชการของกรมการแพทย์ ไปบรรยายนอกสถานที่ ให้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 144 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2518 โดยจะอนุญาตให้ข้าราชการไปสอนพิเศษในมหาวิทยาลัยเอกชนในเวลาราชการได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์

          กรมการแพทย์ได้มีหนังสือที่ สธ 0305/8385 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534 ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแนวทางที่กระทรวง สาธารณสุขได้กำหนดไว้ในหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าว มอบหมายให้โรงพยาบาลราชวิถี

          แพทยสภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2537 กำหนดหลักการให้มีการจัดตั้งมูลนิธิเป็นเงื่อนไขในการเปิด ดำเนินการของ โรงเรียนแพทย์เอกชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามที่กำหนด

          ในวันที่ 15 มีนาคม 2537 ได้มีการลงนามข้อตกลงการร่วมผลิตแพทย์ภาคคลินิก ระหว่างกรมการ แพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยร่วมกันจัดตั้งสถาบันร่วมผลิตแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาคลินิก (นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6) ทั้งหมด และการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นกองทุนรับผิดชอบในการดำเนินการร่วมผลิตแพทย์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทยศาสตร์ เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องปรับปรุงโครง สร้างการบริหารและการบังคับบัญชาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545