Breadcrumbs

โครงการสร้างฝันนักศึกษาแพทย์สู่อาจารย์แพทย์ ปีการศึกษา 2561

- ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ      

- download เอกสารการสมัคร

- รายละเอียดโครงการสร้างฝันสู่อาจารย์แพทย์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครตามระเบียบของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ

1) เป็นนักศึกษาแพทย์ ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2562 

    ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์แพทย์

3) มีความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 5 

    Cumulative GPA  ไม่ต่ำกว่า 3.00  และผลสอบทุกรายวิชาของสาขาที่สมัครเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าระดับ B

4)  มีเจตคติที่ดีในความเป็นครู และการถ่ายทอดความรู้

5)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีภาวะความเป็นผู้นำ

6)  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี

 เงื่อนไขเฉพาะ

      สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  รับเพื่อเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในปีการศึกษา 2563  เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 

ได้รับแพทย์เข้าฝึกอบรมเต็มแล้ว

      สาขาวิขาพยาธิวิทยากายวิภาคให้สอบถามเงื่อนไขการเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติมกับหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

(ให้ติดต่อที่สำนักงานภาควิชา)

        สาขารังสีวินิจฉัย     ยังไม่รับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในปีการศึกษา 2562

        สาขาจิตเวชศาสตร์  ยังไม่รับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ในปีการศึกษา 2562

  ** ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร 2 ตำแหน่ง  อาจจะรับได้ไม่เต็มจำนวน   ขึ้นอยู่กับผลการสอบสัมภาษณ์**

หลักฐานการสมัคร 

รายการเอกสารการยื่นใบสมัคร ประกอบด้วย

1) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2) หนังสือแนะนำตัวผู้สมัคร  ประกอบด้วย

  - อาจารย์ประจำสาขาที่สมัคร    1 ฉบับ  

  - แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3-4 (สาขาที่สมัคร)  1 ฉบับ 

    (ยกเว้นสาขาที่ยังไม่มีแพทย์ประจำบ้าน)

  - อาจารย์ที่ปรึกษา   1 ฉบับ

3) ใบแสดงผลการศึกษา Transcript ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5  โดยมีเกรดเฉลี่ย Cumulative GPA

     ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลสอบทุกรายวิชาของสาขาที่สมัครเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ B

4) ใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 ฉบับ

5) ใบรายงานผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

6) สำเนาประกาศเกียรติคุณ / ทุน / รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)