Breadcrumbs

ประกาศรับสมัครงาน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

   

 ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ                                      

 คุณสมบัติ:

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, บริหารจัดการ, สาธารณสุขศาสตร์, รัฐศาสตร์

 2. มีความรู้ หรือประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษา

 3. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้ดี และมีความรู้ความสามารถใช้ internet ปฏิบัติงานได้

 5. หากมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. จัดทำแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา

 2. เตรียมข้อมูล เอกสาร เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx และ WFME ตามนโยบายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์                  และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

 3. จัดทำ ทบทวนวิเคราะห์ และติดตามผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ(Action plan)        ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกฯ

 4. ติดตามจัดเก็บผลการดำเนินการโครงการภายในศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ

 5. ประสานอบรม และช่วยดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกฯ          เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา WFME และEdPEx เพื่อพัฒนาองค์กร

 6. ติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาต่างๆ


ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่ธุรการประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์              
คุณสมบัติ:
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, บริหารจัดการ, รัฐศาสตร์, หรือที่ส่วนงานต้นสังกัด                        พิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 2. มีความรู้หรือประสบการณ์งานด้านการศึกษา

 3. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office,โปรแกรมสถิติต่างๆ มีความรู้ความสามารถใช้ internet                         และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้ดี

 5. หากมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 6. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดี

 หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 1. ดำเนินงานสนับสนุนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา งานหลักสูตร มคอ.2- มคอ.7 และการประกันคุณภาพ                           การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาและภายนอกสถาบัน

 2. ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนอาจารย์ จัดพิมพ์งาน มคอ.3- มคอ.6 แผนการสอน คู่มือหัตถการ เอกสารประกอบการสอนของภาควิชา

 3. จัดกลุ่มนักศึกษาแพทย์ จัดตารางสอน แบบประเมินต่างๆ จัดทำต้นฉบับข้อสอบและสำเนาข้อสอบ

 4. ติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแพทย์

 5. ประสานงานกับหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ เกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนและเตรียมอุปกรณ์การสอนต่างๆ

 6. งานวัดและประเมินผล นำเสนอภาควิชาพิจารณาตามขั้นตอนและส่งส่วนกลางฝ่ายการศึกษา

 7. Key ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูปคิดค่าตอบแทนค่าสอน นำให้อาจารย์ผู้สอนลงนามและประสานงาน                                      กับฝ่ายการเงินจัดทำเรื่องการเบิก-จ่าย

 8. รวบรวมฐานข้อมูลภาระงานสอน

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่งานฝึกทักษะการศึกษาด้วยตนเอง

คุณสมบัติ:

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

 2. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้ดีและมีความรู้ความสามารถใช้ internet ปฏิบัติงานได้

 4. หากมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. วางแผนและจัดระบบการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับฝึกปฏิบัติทักษะทางคลินิกและสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4, 6

 2. ประสานงานและติดตามงานร่วมกับงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อจัดหา จัดเตรียม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับฝึกทักษะทางคลินิก และการสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4, 6  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สอย

 3. ประสานงานและรับผิดชอบช่วยฝึกผู้ป่วยจำลอง/ผู้ป่วยมาตรฐาน

 4. ช่วยพิมพ์แก้ไขข้อสอบ Comprehensive  Examination (หมวด  MCQ, MEQ, OSCE) ในการประชุมพิจารณาทบทวนข้อสอบรวบยอด และงานอื่นๆ ตามที่คณะทำงานมอบหมาย

 5. การวิเคราะห์ข้อสอบ คะแนนสอบ บริหารจัดการงานคลังข้อสอบรวบยอด

 6. ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและรวบรวมงาน Comprehensive Examination และฝึกทักษะทางคลินิก

 7. เป็นอนุกรรมการ/คณะทำงาน และเลขานุการเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาการชุดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
  ตำแหน่ง:  หัวหน้างานพัสดุ                                          

คุณสมบัติ:

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้านบริหารจัดการ

 2. สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้ดีและมีความรู้ความสามารถใช้ internet ปฏิบัติงานได้

 4. หากมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 5. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานพัสดุเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ควบคุมดูแลเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

 2. ดำเนินการสั่งซื้อ / สั่งจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์

 3. การลงบัญชีทะเบียนคุมพัสดุด้วยระบบ IT

 4. การทำเอกสารสัญญาจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ


    ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

คุณสมบัติ:

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา)

 2. หากมีความรู้ความสามารถ งานช่างไฟฟ้า,งานช่างประปา และช่างโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษา  อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

 2. ตรวจเช็กระบบไฟฟ้า  ประปา  ระบบไฟฉุกเฉิน  ปั๊มน้ำ  ระบบปั๊มดับเพลิง

 3. ดูแลรับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยของอาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ และการจราจร

 4. รับแจ้งเรื่องปัญหาอาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ และลงบันทึกแจ้งซ่อม

 5. จัดเตรียมสถานที่ ในงานประชุม / อบรม  และงานพิธีการต่าง ๆ


 
 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเองที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์(ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เลขที่ 2 ภายในโรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-3548160,02-3548054 แฟกซ์. 02-3548055